Azure Geographic, Azure Region, Azure Datacenter

Microsoft Azure เป็นบริการคลาวด์ของ Microsoft ที่มีศูนย์กลางข้อมูล (Datacenter) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งจะรวมเป็น Azure Region หรือศูนย์รวมบริการของ Azure โดยแต่ละ Azure Region จะประกอบด้วยหลายๆ Azure Datacenter ที่มีอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 

Azure Geographic คือการรวมกลุ่มของ Azure Region ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการของ Azure ในพื้นที่ที่ต้องการเพื่อให้ได้ความเร็วและประสิทธิภาพที่ต้องการในการใช้งาน 

แต่ละ Azure Region จะประกอบด้วยหลายๆ Azure Datacenter ที่มีอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้บริการคลาวด์และเก็บข้อมูลในพื้นที่นั้นๆ โดยศูนย์ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Server, Switch Router, Storage, Network และอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของพื้นฐานการให้บริการคลาวด์และเก็บข้อมูลใน Azure 

การเลือก Azure Datacenter มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง เช่น

 1. สถานที่ที่ตั้ง: ควรเลือกใช้ Data Center ที่ตั้งใกล้กับพื้นที่ของคุณ เพื่อให้มีความเร็วและประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อและการส่งข้อมูลที่ดีกว่า นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก Data Center ที่ตั้งใกล้ๆ กับลูกค้าของคุณเพื่อให้การสื่อสารระหว่าง Data Center กับลูกค้ามีความเร็วและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
 2. การใช้งาน: ควรพิจารณาว่าคุณต้องการใช้บริการอะไรบน Azure เพราะบางบริการอาจมีการเก็บข้อมูลและประมวลผลใน Data Center ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ
 3. ประสิทธิภาพ: ควรพิจารณาประสิทธิภาพของ Data Center โดยดูที่การอัพเดทระบบและความเสถียรของบริการ
 4. ความมั่นคง: ควรเลือก Data Center ที่มีความมั่นคงสูง โดยพิจารณาจากการรักษาระบบและการสำรองข้อมูล
 5. ข้อกฎหมาย: ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ของพื้นที่ที่คุณต้องการใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้บริการของคุณไม่ละเว้นกฎหมายท้องถิ่น
 6. ราคา: ควรเลือก Data Center ที่มีราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ โดยควรพิจารณาค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

Azure มี Region ทั้งหมด 60 Region ที่แบ่งออกเป็น 140+ Availability Zone (AZs) ทั่วโลก โดยแต่ละ Region จะมี Services ที่ให้บริการไม่เท่ากันตามความต้องการของลูกค้า และนี่คือรายละเอียดของแต่ละ Region และ Data center ภายใน Region โดยจำแนกตามทวีป 

North America

 • Canada Central (2 data centers) 
 • Canada East (2 data centers) 
 • US East (6 data centers) 
 • US East 2 (4 data centers) 
 • US Gov Arizona (1 data center) 
 • US Gov Iowa (1 data center) 
 • US Gov Texas (2 data centers) 
 • US Gov Virginia (2 data centers) 
 • US North Central (2 data centers) 
 • US South Central (2 data centers) 
 • US West (3 data centers) 
 • US West 2 (3 data centers) 

Europe

 • Europe North (2 data centers) 
 • Europe West (3 data centers) 
 • France Central (2 data centers) 
 • France South (2 data centers) 
 • Germany North (2 data centers) 
 • Germany West Central (3 data centers) 
 • Norway East (2 data centers) 
 • Norway West (2 data centers) 
 • Switzerland North (2 data centers) 
 • Switzerland West (2 data centers) 
 • UK South (3 data centers) 
 • UK West (3 data centers) 

Asia

 • Asia East (2 data centers) 
 • Asia South East (3 data centers) 
 • Australia Central (2 data centers) 
 • Australia Central 2 (2 data centers) 
 • Australia East (3 data centers) 
 • Australia South East (2 data centers) 
 • East Asia (3 data centers) 
 • Japan East (2 data centers) 
 • Japan West (2 data centers) 
 • Korea Central (2 data centers) 
 • Korea South (2 data centers) 
 • South Central US APAC (2 data centers) 
 • Southeast Asia (3 data centers) 
 • Taiwan (2 data centers) 

Australia and Pacific

 • Brazil South (2 data centers) 
 • Brazil Southeast (2 data centers) 
 • Chile North (2 data centers) 
 • Chile South (2 data centers) 
 • South Africa North (2 data centers) 
 • South Africa West (2 data centers) 
 • West US 2 APAC (2 data centers) 

Africa

 • Central India (2 data centers) 
 • East US 2 EUAP (2 data centers) 
 • Israel Central (2 data centers) 
 • Israel North (2 data centers) 
 • South India (2 data centers) 
 • UAE Central (2 data centers) 
 • UAE North (2 data centers) 
 • West India (2 data centers) 

Central and South America, and the Caribbean 

 • Central US (4 data centers) 
 • East US (6 data centers) 
 • North Europe (3 data centers) 
 • South Africa West 2 (2 data centers) 

***ในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ Region และ Datacenter แห่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Azure

นอกจากนี้ ยังมี Region ที่เป็น Multi-National Regions ซึ่งจะมีการรวมกันของ Region ที่มีการเชื่อมต่อกันได้ ซึ่งเป็นเหมือนการเปิดพื้นที่ให้กับผู้ใช้งานที่มีการเดินทางหรือใช้งานในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น Region ของ Azure ที่รวมกันได้ คือ อเมริกาเหนือ (North America) ซึ่งประกอบด้วย Canada Central, Canada East, US East, US East 2, US Central, US North Central, US South Central, US West, US West 2, และ West Central US 

สำหรับ Services ที่มีการให้บริการในแต่ละ Region จะมีความหลากหลายตามพื้นที่ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ Microsoft Azure Region โดยจะแบ่งออกเป็นหลายๆ หมวดหมู่ เช่น Compute, Storage, Database, Networking, AI and Machine Learning, Internet of Things, Security, Analytics, DevOps และอื่นๆ ซึ่งแต่ละ Region ก็จะมี Services ที่ให้บริการไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรตรวจสอบว่า Services ที่ต้องการใช้งานมีการให้บริการใน Region ที่ต้องการหรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน Microsoft Azure อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Microsoft Azure หรือข้อมูลอื่นๆ ของ Microsoft ได้ที่ MISO Digital

Related Post

Modernform Tower, 17th Fl.
699 Srinakarin Road
Phattanakan, Suan Luang
Bangkok 10250
Thailand

Chamchuri Square, 24th Fl.
319 Phayathai Road
Pathumwan,
Bangkok 10330

© 2022 MISO DIGITAL.
All rights reserved.

About Us

Company

Contact Us

Careers

Follow Us


MISO Digital

We have changed our name to MISO Digital Co., Ltd. | บริษัท เอ็มไอเอสโอ ดิจิทัล จำกัด

Registration 01055 4606 0190